Projekt Hälsofrämjande etablering i Fryksdalen

Hälsofrämjande etablering är ett projekt inom Fryksdalens Samordningsförbund som ägs av Arbetsförmedlingen Norra Värmland och drivs i samarbete med Landstinget i Värmland (LiV). Projektet kommer att pågå under perioden 2018-09-01 till 2019-06-30. 

Nyanlända behövs i arbetskraften och det är angeläget att skapa rätt förutsättningar för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Att snabbt identifiera hälsoproblem, som utgör hinder i etableringsprocessen, gör att individen snabbare kan lära sig svenska och ta del av samhällsorienterade insatser som för individen framåt mot ökad livskvalitet och självförsörjning.

Målsättningen med projektet är att hitta nya arbetssätt och metoder mellan två organisationer, Arbetsförmedlingen och LiV, för att undvika dubbelarbete och istället ”haka i varandra på rätt ställe” så att det kommer individen tillgodo snabbare och ger tidig samhällsnytta.

Under projekttiden kommer 20 individer, som deltar inom etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen i Sunne och Torsby, att kunna erbjudas en fördjupad utredning. Allt deltagande i projektet är frivilligt och varje deltagare skriver under ett sekretessmedgivande så att gruppen av specialister ska kunna samarbeta i utredningen.

Medverkande specialister är arbetspsykolog, arbetsterapeut och socialkonsulent från Arbetsförmedlingen, läkare och psykolog från LiV samt lärare/personal från SFI.

 

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta

 

Linda Nilsson, projektledare

010-4872872

linda.nilsson@arbetsformedlingen.se

 

Ann-Marie Berg, förbundschef

ann-marie.berg@arbetsformedlingen.se