Aktiviteter

Möjligheter med Finsam

Förbunden i Värmland/Dal inbjöd alla ledamöter, tillsammans med parternas ägare, till en heldag i Finsams tecken. Dryga femtiotalet personer deltog. Dagen leddes av Fredrik Larsson, Regionråd.  
"Möjligheter inom Finsam" föredrogs, på ett föredömligt sätt, av Ola Persson, Samordningsförbunden Delta Hisingen. Därefter fick politikerna insyn i arbetet i de förbunds-gemensamma projekten Insikt och Omställning, där metoden tjänstedesign innebär möjligheter att lösa rätt problem innan vi löser problemet rätt.

Henrik Svensson, utvecklingsdirektör RV, beskrev den ansökan om medel som 17 januari lämnats in till Socialfonden. Området är kompetensutveckling till arbetsgivare utifrån långtidssjukskrivnas syn på hinder och möjligheter för återgång i arbete.

Projekt Insikt

Projekt Insikt är ett pilotprojekt som syftar till att öka användarinvolveringen samt kunskapen om tjänstedesign i samordningsförbundens arbete i Värmland/Dalsland. 

Strategin för pilotprojektet är att använda tjänstedesign som metod och låta medarbetare från Finsam Värmland/Dalslands 6 förbund utgöra arbetsgrupp, och på detta sätt lära genom att göra. 

Målgrupp för projektet är personer som parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland samt kommuner)  definierar som ”arbetshindrade av sociala skäl”. 

Målet med pilotprojektet är att identifiera vad ”rätt stöd” är för målgruppen, samt öka förmågan hos parterna att använda tjänstedesign som metod för ökad användarinvolvering i förbundens arbete. 

Projektet fortsätter med olika testmiljöer år 2019 utifrån det arbete som gjorts i de 11 delprojekten. Projektledare Elina Svensson kommer i det nya uppdraget ha hjälp av designern Olga Sabirova Höjerström.

 

För mer information:

Elina Svensson, ExperioLab Landstinget i Värmland

elina.svensson@liv.se

Projekt Omställning

Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer.  I Värmland finns totalt ca 5 000 personer sjukskrivna.

Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av viss arbetskraft. I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då vissa inte kommer kunna återgå i ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder. 

Syfte med projektet är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.

Målet är att fler värmlänningar snabbare återgår i arbete samt att Arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens.

Projektet har skickat in sin Esf-ansökan på 30,5 Mkr. Deltagande arbetsgivare är: Region Värmland, Försäkringskassan samt kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Eda och Filipstad.

Regiion Värmland är projektägare och förbunden i Värmland/Dal finns med i den tänkta styrgruppen. Beslut i partnerskap 10 april.

 

För mer information

Carl Hast, projektledare

010-1126003

carl.hast@forsakringskassan.se

http://www.finsamvarmland.com/projekt-omstallning/

 

Projekt NAVET

Det övergripande målet med projekt Navet är att bidra till effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som erhåller arbete och kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som vi förenklar för individen.

Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och lärprocess som genom individuell planering och individuella insatser leder till att deltagarna blir anställbara på arbetsmarknaden. Viktigt att Navets deltagare lär sig att se sig själv som en duglig person med resurser och

möjligheter. Det är stora samhällsekonomiska vinster när en person blir anställningsbar och börjar bidra till välfärden.

Projekt NAVET skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Arbetssätt och metoder

Under 2019 kommer fortsatt befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheterna/avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser att användas. Även arbetsgivare på ”öppna” marknaden kommer att vara aktuella när behov och möjlighet finns. De metoder som används i huvudsak inom Navet är Supported Employment och Tjänstedesign.

 

För mer information:

Stefan Fredriksson, processledare

070-5455312

stefan.fredriksson@torsby.se

 

Ann-Marie Berg, förbundschef

ann-marie.berg@arbetsformedlare

Projekt Hälsofrämjande etablering i Fryksdalen

Hälsofrämjande etablering är ett projekt inom Fryksdalens Samordningsförbund som ägs av Arbetsförmedlingen Norra Värmland och drivs i samarbete med Landstinget i Värmland (LiV). Projektet kommer att pågå under perioden 2018-09-01 till 2019-06-30. 

Nyanlända behövs i arbetskraften och det är angeläget att skapa rätt förutsättningar för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Att snabbt identifiera hälsoproblem, som utgör hinder i etableringsprocessen, gör att individen snabbare kan lära sig svenska och ta del av samhällsorienterade insatser som för individen framåt mot ökad livskvalitet och självförsörjning.

Målsättningen med projektet är att hitta nya arbetssätt och metoder mellan två organisationer, Arbetsförmedlingen och LiV, för att undvika dubbelarbete och istället ”haka i varandra på rätt ställe” så att det kommer individen tillgodo snabbare och ger tidig samhällsnytta.

Under projekttiden kommer 20 individer, som deltar inom etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen i Sunne och Torsby, att kunna erbjudas en fördjupad utredning. Allt deltagande i projektet är frivilligt och varje deltagare skriver under ett sekretessmedgivande så att gruppen av specialister ska kunna samarbeta i utredningen.

Medverkande specialister är arbetspsykolog, arbetsterapeut och socialkonsulent från Arbetsförmedlingen, läkare och psykolog från LiV samt lärare/personal från SFI.

 

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta

 

Linda Nilsson, projektledare

010-4872872

linda.nilsson@arbetsformedlingen.se

 

Ann-Marie Berg, förbundschef

ann-marie.berg@arbetsformedlingen.se