Aktiviteter

 

 

Pilot PROSA - Uppstart i november 2021 och pågår under 2022.

Pilotprojektets målgrupp är långtidssjukskrivna unga kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd från Torsby kommuns socialtjänst med prioritering på unga vuxna kvinnor. I samtal mellan Torsby kommuns socialförvaltning och Region Värmland har det utarbetats en samsyn om att målgruppen har ett stort behov av social aktivitet under sjukskrivningstiden.

Sjukintygen kan komma att innehålla en anvisning om att patienten ska ingå i en individuellt anpassad social aktivitet i kommunens regi.

 

Syftet är att skapa meningsfulla aktiviteter som leder till stegförflyttningar för individen till en förbättrad livskvalitet..

 

Pilotprojektets mål är att arbeta fram en verktygslåda som är anpassad för målgruppen där metoden tjänstedesign ingår.

Målet är också att medverka till att deltagarens psykiska och medicinska hälsa ska förbättras och därmed få en förbättrad livskvalité. Förkorta sjukskrivningstiden samt att på sikt minska den kommunala kostnaden för försörjningsstöd genom egen försörjning. Verksamheten anpassas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar i syfte att skapa meningsfulla aktiviteter som leder till en stegförflyttning.”


Projekt NAVET

Målsättning

Det övergripande målet med projekt Navet är att bidra till effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som erhåller arbete och kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som vi förenklar för individen.

 

Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och lärprocess som genom individuell planering och individuella insatser leder till att deltagarna blir anställbara på arbetsmarknaden. Viktigt att Navets deltagare lär sig att se sig själv som en duglig person med resurser och möjligheter. 

Det är stora samhällsekonomiska vinster när en person blir anställningsbar och börjar bidra till välfärden.

 

Projekt NAVET skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Arbetssätt och metoder

Under 2021 kommer fortsatt befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheterna/avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser att användas. Även arbetsgivare på ”öppna” marknaden kommer att vara aktuella när behov och möjlighet finns. De metoder som används i huvudsak inom Navet är Supported Employment och Tjänstedesign.

 

Verksamheten kommer fortsatt under 2021 att påverkas av den pågående Coronapandemin. Personalen i projektet kommer liksom föregående år (då pandemin startade) att använda sig av befintlig teknik, digitala kanaler och försöker att skapa ”säkra” fysiska möten så långt möjligt.

 

För mer information:

Stefan Fredriksson, processledare

 

070-5455312

stefan.fredriksson@torsby.se

 

Ann-Marie Berg, förbundschef

ann-marie.berg@arbetsformedlare

 

Checklisa remiss till Navet

Navet broschyr