Finansiell samordning

1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Aktiviteter vi haft

Projekt Insikt

2018-12-06Projekt NAVET

2018-12-06Halvdagsutbildning 14 mars

Om Bemötande vid ADHD och autismtillstånd 2018-03-14


Kommande aktiviteter