Finansiell samordning

1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Projekt Hälsofrämjande etablering i Fryksdalen

Läs mer

Projekt NAVET

Läs mer

Projekt Omställning

Läs mer

Projekt Insikt

Läs mer

Möjligheter med Finsam

Konferens 18 januari i Karlstad

Läs mer