Foto: Steady Hand Co.

Om förbundet

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

§ 1. Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning.

§ 2. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

 

Fryksdalens samordningsförbund bildades 1 februari 2008 av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland, Sunne kommun och Torsby kommun. Från och med 1 januari 2010 är även Kils kommun en part i förbundet.

 

Fryksdalens samordningsförbund är en organisation som skall främja samverkan mellan parterna när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Parterna ska få bättre möjligheter att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar och prioritera insatser när den myndigheten inte har möjlighet att tillgodose individens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Styrelse & Organisation

  • Fryksdalens samordningsförbund  är ett finansiellt samordningsförbund med en styrelse som är en egen juridisk person.
  • Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ.
  • Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i beslutade riktlinjer och reglementen.
  • Styrelsen beslutar om mål, riktlinjer och budget till olika projekt. Budget- och verksamhetsuppföljning är en stående punkt liksom utveckling av förbundet och dess verksamhet.
  • I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av högre chefer.

Förbundets styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare. Ersättare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om ett år. Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum

 

Förbundschef

Förbundschefen arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet och stå för verkställigheten av styrelsens beslut. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, förbereda ärenden och lägger fram ekonomiska rapporter inför beslut. Förbundschefen ansvarar för uppföljning och utvärdering, att fattade beslut efterföljs samt rapporterar från finansierad verksamhet och tillser att beslutad budget efterföljs.Vidare ingår att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. Arbetet utgör även att vara sammankallande för beredningsgruppen, styrgrupper och lokala grupper.

 

Beredningsgruppen

Högre chefer från Fryksdalens samordningsförbunds medlemmar/parter  ingår i Beredningsgruppen. I uppdraget ingår att tillsammans främja samverkan och samordning mellan våra parter samt bevaka medborgares behov av samordnade insatser.Vidare ska beredningsgruppen hjälpa och stödja förbundschefen i beredningen av ärenden inför styrelsebeslut, utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt projektering av nya projekt.

 

Styrgrupper

För att optimera effektiv samverkan, och förankra förbundets aktiviteter och projekt hos alla inblandade parter, finns lokala chefsstyrgrupper. Varje projekt har sin egen lokala styrgrupp med chefer från parterna.