Aktiviteter

 

 

Lärande och utveckling >>FINansiell SAMordning

”I projektet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. 

 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 23 miljoner.

 

Målgruppen för projektet är personal hos samordningsförbunden i Norra Mellansverige och de myndigheter som berörs (kommuner, regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa).

 

Projektets insatser består bl.a av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

 

Genom ökad kunskap och samsyn kommer samordningsförbunden i Norra Mellansverige att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete.” 

 

Målet med projektet:

Resultat: Deltagande samordningsförbund och deras samverkansparter erbjuder ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och egen försörjning.

 

Långsiktig effekt: Personer i behov av samordnad rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.”


Projekt NAVET

Individprojekt Navet

Kontaktuppgifter:

Stefan Fredriksson, Processledare

Mobil: 070 - 545 53 12

E-post: stefan.fredriksson@torsby.se

Postadress: Torsby Kommun, Arbetsmarknadsavdelningen, 685 80 Torsby

 

Vem kan delta i Navets verksamhet?

Navet är till för dig som bor i Torsby, Kil eller Sunne kommun och av någon anledning har varit utan arbete en längre tid. Det kan vara på grund av; psykisk eller fysisk ohälsa, tidigare missbruk eller att du kanske aldrig har haft ett arbete, eller saknar betyg från skolan och är i behov av samordnad rehabilitering från flera myndigheter. 

 

Du ska vara motiverad att göra en förändring samt redo att följa en planering för att nå dina mål och delmål.

 

Vad kommer vi att göra när du skrivs in i Navet?

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt så kommer vi att göra en kartläggning av dina tidigare erfarenheter och styrkor. Vi gör en individuellt anpassad planering för hur du ska kunna nå dina delmål på resan mot slutmålet som kan vara egen försörjning eller studier. Vi är angelägna om att planeringen utformas utifrån dina styrkor, önskemål och intressen. Vi kommer regelbundet att träffas för uppföljningar för att se att stegförflyttningen går mot målet.

                                                                                                                 

Vi kan erbjuda dig arbetsträningsplatser i alla våra tre kommuner, Torsby, Kil och Sunne, där det finns handledare på plats för dig som deltagare. 

 

Hur gör jag för att delta i Navet?

Du tar kontakt med din handläggare, behandlare eller kontaktperson hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso och Sjukvården/Region Värmland eller kommunerna Torsby, Sunne och Kil (socialtjänsten/IFO). Du och din handläggare gör då en ansökan om att delta i Navet och någon av oss handledare kommer att kontakta din handläggare för ett första möte med berörda parter. 

 

Kontaktuppgifter Navet

Navet broschyr