Pilot PROSA - Uppstart i november 2021 och pågår under 2022.

Pilotprojektets målgrupp är långtidssjukskrivna unga kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd från Torsby kommuns socialtjänst med prioritering på unga vuxna kvinnor. I samtal mellan Torsby kommuns socialförvaltning och Region Värmland har det utarbetats en samsyn om att målgruppen har ett stort behov av social aktivitet under sjukskrivningstiden.

Sjukintygen kan komma att innehålla en anvisning om att patienten ska ingå i en individuellt anpassad social aktivitet i kommunens regi.

 

Syftet är att skapa meningsfulla aktiviteter som leder till stegförflyttningar för individen till en förbättrad livskvalitet..

 

Pilotprojektets mål är att arbeta fram en verktygslåda som är anpassad för målgruppen där metoden tjänstedesign ingår.

Målet är också att medverka till att deltagarens psykiska och medicinska hälsa ska förbättras och därmed få en förbättrad livskvalité. Förkorta sjukskrivningstiden samt att på sikt minska den kommunala kostnaden för försörjningsstöd genom egen försörjning. Verksamheten anpassas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar i syfte att skapa meningsfulla aktiviteter som leder till en stegförflyttning.”

 

Slutrapport av projektet Prosa