Lärande och utveckling >>FINansiell SAMordning

”I projektet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning ska samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland skapa hållbara strukturer för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, som leder till effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. 

 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 23 miljoner.

 

Målgruppen för projektet är personal hos samordningsförbunden i Norra Mellansverige och de myndigheter som berörs (kommuner, regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa).

 

Projektets insatser består bl.a av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

 

Genom ökad kunskap och samsyn kommer samordningsförbunden i Norra Mellansverige att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete.” 

 

Målet med projektet:

Resultat: Deltagande samordningsförbund och deras samverkansparter erbjuder ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och egen försörjning.

 

Långsiktig effekt: Personer i behov av samordnad rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.”